+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Hematologija


Hematologija u okviru naše poliklinike obuhvata preglede, sprovodi se dijagnostika i uvodi terapija pacijentima sa različitim hematološkim, kako benignim, tako i malignim oboljenjima,uz redovnu kontrolu efekta propisane terapije. Iz domena benignih hemopatija najveća je učestalost anemija, leukopenija, poremećaja broja trombocita i mehanizma zgrušavanja krvi, te pojava reaktivnog uvećanja limfnih čvorova. Maligne hemopatije su najčešće zastupljene limfoproliferativnim bolestima (limfomi i hronične limfatične leukoze) i mijeloproliferativnim bolestima, kao što su hronična mijeloidna leukoza, prava policitemija i esencijalna trombocitemija. U saradnji sa vodećim laboratorijama, moguće je sprovođenje kompletne laboratorijske dijagnostike poremećaja u krvnoj slici, mehanizama zgrušavanja krvi, te aspiracione citodijagnostike hematopoeznih organa.

Prevencija tromboze

U okviru MC poliklinike Simed bavimo se:
- Lečenjem akutne tromboze, primarnom i sekundarnom prevencijom tromboznih komplikacija
- Vođenjem terapije antagonistima vitamina K (tbl.Sinkum, Sintrom, Farin)
- Pripremama bolesnika za hirurške intervencije koji su na antitromboznoj terapiji
- Ispitivanjem trombofilnih markera
- Ispitivanjem funkcionalnosti hemostaznog mehanizma (npr. kod bolesnika sa krvarenjima)