+381 (0)63/681-155

+381 (0)21/557-056

prijem@mcpoliklinikasimed.com

Specijalističke delatnosti MC Poliklinike SIMED

Nefrologija i imunologija


Ispitivanje i lečenje nefroloških bolesti organizovano je po najboljim principima ambulantno - konsultativne službe. Obuhvata kompletnu laboratorijsku biohemijsku i funkcionalnu dijagnostiku oboljenja urogenitalnog trakta, potpomognutu sa mikrobiološkom laboratorijom visokog kvaliteta. Postojanje više ultrazvučnih aparata,uključujući i dopler aparat za procenu funkcionalnog stanja renalnih krvnih sudova čini morfološku dijagnostiku i praćenje bubrežnih bolesti lakšom. Takođe, mogućnost korišćenja najsavremenijih radioloških nekontrastnih i kontrastnih pretraga, uključujući CT i magnetnu rezonancu urogenitalne regije, omogućuje kompletan uvid kliničaru u morfološko i funkcionalno stanje bubrega, naročito pri otkrivanju bubrežnih kamenaca i tumorskih promena.

Primena svih dijagnostičkih procedura, kao i stalna mogućnost konsultativnih pregleda lekara drugih specijalnosti sa druge strane, dozvoljava adekvatnu procenu stepena bubrežnog oštećenja i pruža mogućnost adekvatne terapije i praćenja bubrežnih bolesnika u ambulantno-polikliničkim uslovima.

Segment imunološke dijagnostike organizovan je po principima ambulantno konsultativne dijagnostike, lečenja i praćenja bolesnika sa imunološki uslovljenim bolestima. Mogućnostima u vidu saradnje sa drugim visokospecijalizovanim laboratorijskim ustanovama u gradu i državi, postiže se adekvatna i brza dopunska dijagnostika i potvrda različitih imunoloških stanja. Vrši se visoko specijalizovana procena postojanja imunodeficitarnih bolesti i njihovo lečenje, diferencijalna dijagnostika različitih autoimunih sistemskih bolesti (sistemski eritemski lupus, sklerodermija), kao i dijagnostika različitih tipova upala zglobova, uključujući dijagnostiku i lečenje reumatoidnog artritisa. Bliska saradnja sa službom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju zaokružuje mogućnost adekvatnog lečenja kako upalnih, tako i degenerativnih bolesti lokomotornog sistema.